اطلاعیه ها

29 خرداد 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه ((نوبت دوم)) 24 تیر 1398- -10 صبح دوشنبه- -محل کانون توحید- تهران خیابان پرچم پلاک 70

22 خرداد 1398

اطلاعیه نحوه تحویل، آدرس و مشخصات سهمیه متیونین و لیزین را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

13 خرداد 1398

لطفا متن اطلاعیه را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

8 خرداد 1398

لطفا فایل پیوست که حاوی صورت مالی سال 1397 انجمن می باشد را دریافت فرمایید.

5 خرداد 1398

لطفا اطلاعیه مهم پیوست را دریافت نمایید.

2 خرداد 1398

لطفا اطلاعیه شماره 98269 مورخ 13980301 را دریافت فرمایید.

31 اردیبهشت 1398

لطفا نامه بسیار مهم دفتر امور طیور تولیدات دامی وزارت محترم جهاد را دریافت فرمایید.