اخبار

20 مهر 1398

لطفا نامه پیوست را دریافت نمایید.

16 مهر 1398

لطفا فایل pdf ضمیمه را دریافت فرمایید.

8 مهر 1398

به اطلاع می رساند، - واحد پیشرو صالح کاشمر، واقع در استان خراسان رضوی در نظر دارد 1100 قطعه خروس در سن 22 هفته بدون تزریق واکسن لارنگو به فروش رساند. تلفن:05155383521 --------- - واحد طیورپاییزان ابهر در نظر دارد تعداد 800 قطعه خروس از آمیخته راس که واکسن لارنگو تزریق نموده است در سن 24 هفتگی به فروش رساند. تلفن:02166904050 ------------ - واحد مینا طیور در نظر دارد 250 قطعه خروس از آمیخته راس که واکسن لارنگو تزریق کرده است و در سن 25 هفتگی می باشد به فروش رساند. تلفن:02166592184-5 ------------ - واحد سیمرغ خراسان در نظر دارد تعداد 800 قطعه خروس از آمیخته راس در سن 28 هفته که واکسن لارنگو تزریق نموده است به فروش برساند. تلفن تماس: 09153113097

2 مهر 1398

لطفا نامه جهاد کشاورزی استان تهران که به پیوست می باشد دریافت می باشد.

24 شهریور 1398

لطفا نامه سازمان دامپزشکی و نامه دفتر امور طیور را که به پیوست می باشند دریافت فرمایید.

16 مرداد 1398

اطلاعیه سامانه سماصط: بر اساس مصوبه کمیته راهبری، فاصله جوجه ریزی واحدهای گوشتی تا پایان مردادماه صرفاً بر اساس رعایت حداقل فاصله دامپزشکی ( 15 الی 21 روز با توجه به شرایط واحد، از آخرین تخلیه ) می باشد. پس از آن بر اساس اطلاعیه ضمیمه محاسبه می گردد.