اخبار

30 مرداد 1398

لطفا اطلاعیه شماره 1را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

16 مرداد 1398

اطلاعیه سامانه سماصط: بر اساس مصوبه کمیته راهبری، فاصله جوجه ریزی واحدهای گوشتی تا پایان مردادماه صرفاً بر اساس رعایت حداقل فاصله دامپزشکی ( 15 الی 21 روز با توجه به شرایط واحد، از آخرین تخلیه ) می باشد. پس از آن بر اساس اطلاعیه ضمیمه محاسبه می گردد.

7 مرداد 1398

لطفا نامه پیوست را دریافت فرمایید.

6 تیر 1398

لطفا نامه سازمان دامپزشکی کشور در خصوص واکسن را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

29 خرداد 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه ((نوبت دوم)) 24 تیر 1398- -10 صبح دوشنبه- -محل کانون توحید- تهران خیابان پرچم پلاک 70

26 خرداد 1398

لطفا نامه انجمن به انجمن کارخانجات جوجه کشی استان مازندران را، که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

13 خرداد 1398

لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.